Řešení problémových oblastí komunitně vedeného místního rozvoje II

Programové období: 2014-2020
Region: Moravskoslezský kraj
Evropský fond: CF
Operační program: Operační program Technická pomoc
Příjemce: Národní síť Místních akčních skupin České republiky, z.s.
Registrační číslo: CZ.08.1.125/0.0/0.0/16_004/0000191
Zahájení projektu: 1. 4. 2019
Předpokládané datum ukončení: 31. 3. 2021

Informace o projektu

Projekt je zaměřen na podporu a koordinaci implementace SCLLD, zejména řešení problémových oblastí implementace SCLLD v PO 2014+ a příprava na PO 2021+. Aktivity jsou zaměřeny na monitoring MAS, vyhodnocování a poradenství s implementací SCLLD, budování kapacit MAS, evaluaci SCLLD a školení MAS pro práci s CSSF14+. Projekt realizuje NS MAS ČR, je zastřešující organizací pro místní akční skupiny s celostátní působností, jejíž členskou základnu dlouhodobě tvoří 93 % existujících MAS.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 5 946 192,00 Kč
Veřejné zdroje ČR: 1 049 328,00 Kč
 
Celková částka: 6 995 520,00 Kč

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena