Meduin II - Metodické centrum pro integrované nástroje

Programové období: 2014-2020
Region: Hlavní město Praha
Evropský fond: CF
Operační program: Operační program Technická pomoc
Příjemce: Ministerstvo pro místní rozvoj
Registrační číslo: CZ.08.1.125/0.0/0.0/15_001/0000068
Zahájení projektu: 1. 4. 2016
Ukončení projektu: 30. 9. 2018

Informace o projektu

Předkládaný projekt MEDUIN II reaguje na povinnost Ministerstva pro místní rozvoj zajistit hodnocení, schvalování a kontrolu plnění integrovaných strategií, vázaných na využití integrovaných nástrojů v programovém období 2014 - 2020, tj. komunitně vedeného místního rozvoje (CLLD), integrovaných územních investic (ITI), ale také dalších integrovaných strategií, kterými je naplňována urbánní dimenze v podmínkách České republiky.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 16 210 233,97 Kč
Veřejné zdroje ČR: 2 860 629,53 Kč
 
Celková částka: 19 070 864,00 Kč

©2022 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena