Evaluace příspěvku ESI fondů k plnění strategie Evropa 2020

Programové období: 2014-2020
Region: Hlavní město Praha
Evropský fond: CF
Operační program: Operační program Technická pomoc
Příjemce: Úřad vlády České republiky
Registrační číslo: CZ.08.1.125/0.0/0.0/15_001/0000079
Zahájení projektu: 15. 9. 2016
Ukončení projektu: 31. 8. 2019

Informace o projektu

Úřad vlády předkládá projekt, jehož cílem je zajistit vypracování studií využívající makroekonomický kvantitativní model QUEST, případně HERMIN k určení míry příspěvku investic ESI fondů k plnění cílů strategie Evropa 2020 a k této strategii vysoce relevantních doporučení Rady. Výstup projektu (2 studie) budou sloužit mimo jiné jako vstup do zprávy o pokroku za rok 2016 a 2018, které budou ze strany MMR-NOK předány EK. ÚV bude v průběhu projektu intenzivně komunikovat MMR-NOK.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 3 853 878,07 Kč
Veřejné zdroje ČR: 680 096,13 Kč
 
Celková částka: 4 533 974,00 Kč

©2022 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena