Odstranění staré ekologické zátěže v lokalitě bývalé rafinerie OSTRAMO v Ostravě - 1. etapa

Programové období: 2014-2020
Region: Moravskoslezský kraj
Evropský fond: CF
Operační program: Operační program Životní prostředí
Příjemce: GLOBAL NETWORKS s.r.o.
Registrační číslo: CZ.05.3.24/0.0/0.0/15_007/0000589
Zahájení projektu: 1. 6. 2017
Ukončení projektu: 31. 12. 2018
Téma projektu: Životní prostředí a klimatické změny

Informace o projektu

Sanace SEZ v areálu bývalé rafinerie OSTRAMO v Ostravě. Toto je 1. etapa z plánovaných 4 etap sanace. 1. etapa se věnovala především podrobnému sanačnímu doprůzkumu, odstranění zbytků azbesto-cementových krytin a dalšího povrchového znečištění lokality volnou fází, sanaci areálové kanalizace a zemin v bezprostředním okolí a sanaci zemin nesaturované zóny. Na závěr byla zpracována aktualizovaná analýza rizik, upřesněny sanační limity a upřesněn postup prací sanace v dalších etapách.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 121 696 175,87 Kč
Národní soukromá částka: 21 475 795,75 Kč
 
Celková částka: 143 171 972,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena