Navýšení kapacity sběrných dvorů v Táboře

Programové období: 2014-2020
Region: Jihočeský kraj
Evropský fond: CF
Operační program: Operační program Životní prostředí
Příjemce: Město Tábor
Registrační číslo: CZ.05.3.29/0.0/0.0/16_041/0003105
Zahájení projektu: 13. 2. 2018
Předpokládané datum ukončení: 31. 12. 2019
Téma projektu: Životní prostředí a klimatické změny

Informace o projektu

Obsahem projektu je rozšíření kapacity 2 sběr. dvorů v Táboře - 1) pořízením válcového drtiče s velkoobjem. kontejnerem, vybudováním příjezd. rampy (par.č. 3729/1 k.ú. Tábor); 2) nákupem 3 velkoobjem. kontejnerů (parc.č.5913/33 k.ú. Tábor). Cíl: zvýšení kapacity SD, vyšší množství sebraných objem. odpadů a bioodpadů. Předpoklad: zpracovaná PD, zajištěny finance, sestaven real. tým; rizika: nekvalitní VŘ, problémy s dodavateli.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 2 026 802,88 Kč
Veřejné zdroje ČR: 357 671,10 Kč
 
Celková částka: 2 384 474,00 Kč

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena