Lelekovice - kanalizace SO 030 Sběrač B, SO 031 stoky povodí sběrače B, SO 032, PS 032 Čerpací stanice ČS4

Programové období: 2014-2020
Region: Jihomoravský kraj
Evropský fond: CF
Operační program: Operační program Životní prostředí
Příjemce: Obec Lelekovice
Registrační číslo: CZ.05.1.30/0.0/0.0/15_021/0001374
Zahájení projektu: 14. 7. 2016
Ukončení projektu: 8. 6. 2017
Téma projektu: Životní prostředí a klimatické změny

Informace o projektu

Rozšířením splaškové kanalizace v obci Lelekovice v povodí sběrače B, s návazností na splaškovou kanalizační síť sběrače A a ČOV, bude zlepšena kvalita vody v recipientu Drážní potok a Ponávka. Řešením problematiky odkanalizování obce v povodí stoky B budou vytvořeny podmínky pro zlepšení životního prostředí obce a tím i životní úrovně obyvatel.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 4 745 619,48 Kč
Veřejné zdroje ČR: 837 462,27 Kč
 
Celková částka: 7 444 109,00 Kč

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena