Areál kláštera v Zašové - kanalizace pro odvod srážkových vod do retenční nádrže s přepadem do stávající vodní nádrže

Programové období: 2014-2020
Region: Zlínský kraj
Evropský fond: CF
Operační program: Operační program Životní prostředí
Příjemce: Obec Zašová
Registrační číslo: CZ.05.1.24/0.0/0.0/17_062/0005927
Zahájení projektu: 21. 3. 2018
Ukončení projektu: 28. 2. 2019
Téma projektu: Životní prostředí a klimatické změny

Informace o projektu

Obsahem tohoto projektu je návrh řešení nakládání se srážkovými vodami v areálu bývalého kláštera v Zašové (parc.č. 11, 14, 15, 16, 17 a 18 v k.ú. Zašová). V současnosti jsou srážkové vody ze střech a zpevněných ploch zaústěny do stávající jednotné kanalizace. Voda zachycená v navržené retenční nádrži bude využívána k zalévání zatravněných ploch v areálu kláštera.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 1 481 957,82 Kč
Veřejné zdroje ČR: 261 521,97 Kč
 
Celková částka: 1 743 480,00 Kč

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena