Modernizace a obnova přístrojového vybavení traumatologického centra FN Plzeň

Programové období: 2007-2013
Region: Plzeňský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: 6 Integrovaný operační program
Příjemce: Fakultní nemocnice Plzeň
Registrační číslo: CZ.1.06/3.2.01/01.00076
Zahájení projektu: 1. 4. 2009
Ukončení projektu: 31. 12. 2009
Téma projektu: Integrovaný záchranný systém

Informace o projektu

Obnova, modernizace a pořízení nových zdravotnických prostředků, jejich sestav a příslušenství v rámci projektu Fakultní nemocnice Plzeň (dále jen FN Plzeň) se zaměřuje na zvýšení úrovně standardu vybavenosti traumacentra FN Plzeň (TC FN Plzeň) pro dospělé. Výstupem projektu je obnova transportních lůžek urgentního příjmu, kompletně vybavených resuscitačních a polohovacích lůžek pro JIP a obnovení, modernizace a rozšíření stávajícího vybavení o zobrazovací diagnostické technologie (ultrazvukové a rentgenové přístroje). Přínosem realizace projektu bude zvýšení kvality vybavenosti a tím zlepšení podmínek pro zajišťování specializované péče o pacienty se závažnými poraněními, kteří jsou často přivážení do TC FN Plzeň v ohrožení života. Projekt je obnovou, modernizací a rozšířením stávajícího vybavení TC FN Plzeň v rozsahu daném 1. Výzvou MZd, přínosem pro oblast resuscitace a akutní péče a v oblasti zobrazovacích diagnostických metod. TC FN Plzeň zajišťuje komplexní péči o pacienty se závažnými poraněními, včetně superspecializované péče a metodického vedení v celém Plzeňském a Karlovarském kraji a přilehlých okresech. Cíle a výstupy předkládaného projektu jsou v souladu se Strategickým plánem FN Plzeň, koncepcí traumatologické péče ČR, reflektují trendy potřebnosti péče o pacienty se závažnými poraněními ve spádové oblasti a v rámci ní postavení a možnosti fakultní nemocnice. Cíle a výstupy projektu také odpovídají a naplňující cíle oblasti intervence 3.2 IOP, prioritní osy 3 IOP i cíle Integrovaného operačního programu, vzájemně se potencují s výstupy oblasti intervence 3.4 IOP. Realizace projektu bude mít pozitivní dopad na celou cílovou skupinu (tj. obyvatele měst i vesnic ve spádové oblasti, což nelze v žádosti Benefit - část horizontální kritéria, vyznačit); v rámci indikátoru projektu vztažených k úrovni standardu vybavenosti je cílem dosáhnout 81,3% vůči stávajícím 68,8% - viz. příl.č.20.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 71 379 669,00 Kč
Veřejné zdroje ČR: 12 596 413,00 Kč
 
Celková částka: 83 976 082,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena