Revitalizace Krkavčího potoka - I.etapa

Programové období: 2007-2013
Region: Moravskoslezský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: 2 OP Životní prostředí
Příjemce: Město Rýmařov
Registrační číslo: CZ.1.02/6.4.00/08.01603
Zahájení projektu: 5. 6. 2009
Ukončení projektu: 27. 5. 2010
Téma projektu: Životní prostředí

Informace o projektu

V rámci projektu proběhla revitalizace Krkavčího potoka, konkrétně zatrubněného úseku v pramenné oblasti pravostranného přítoku. Téměř celý tok byl v 70. letech tvrdě zregulován. Přirozeně meandrující potok s břehovými porosty tvořenými především starými olšemibyl zničen, dřeviny odstraněny, koryto napřímeno, zahloubeno a na většině toku vydlážděno betonovými prefabrikáty. Dotčený úsek byl zatrubněn. Po odstranění zatrubnění bylo ponecháno prameniště v přirozeném stavu a drobnými terénními úpravami byl podchycen stávající mokřad k větší akumulaci vody a vytvoření příznivějších podmínek pro místní floru a faunu.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 594 239,24 Kč
Veřejné zdroje ČR: 104 865,00 Kč
 
Celková částka: 699 104,00 Kč

©2022 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena