V PRÁCI JAKO DOMA - podpora souladu rodinného a pracovního života a návratu na trh práce pro osoby pečující o malé děti mobilním poradenstvím a vzděláváním v oblastech ICT a podnikání

Programové období: 2007-2013
Region: Hlavní město Praha
Evropský fond: ESF
Operační program: 17 OP Praha Adaptabilita
Příjemce: Attavena, o.p.s.
Registrační číslo: CZ.2.17/2.1.00/31617
Zahájení projektu: 1. 11. 2008
Ukončení projektu: 31. 10. 2010
Téma projektu: Zaměstnanost a sociální služby

Informace o projektu

Vizí projektu je podpora souladu rodinného a pracovního života a návratu na trhu práce a podpora rovných šancí na trhu práce pro osoby pečující o malé děti (CS). Projekt. aktivity se navzájem doplňují a jsou navrženy dle potřeb a přání CS. Jejich skladbu může CS ovlivnit i v průběhu projektu. Zástupci CS považují projekt za přínosný a jsou připraveni se do jeho realizace zapojit.
Prostředky: 1) základní a pokročilá výuka dovedností v práci s ICT, 2) vzdělávání v základech podnikání a/nebo obchodně-komunikačních dovedností, 3) posílení motivace a sebedůvěry CS a poskytnutí podpory pro převzetí vlastní zodpovědnosti za nalezení, změnu či vytvoření svého pracovního uplatnění s ohledem na soulad péče o rodinu a práce.
Vzděl. cíli projektu jsou: 12 rekval. kurzů Základů práce s PC a Orientace na trhu práce (60 hod/kurz) pro 144 osob; 3 kurzy pokročilé práce s PC zakončené ECDL testem (60 hod/kurz) pro 33 osob; 18 pokročilých kurzů s tématy Tvorba www stránek, MS Publisher, MS Powerpoint, MS Access, OpenOffice (30 hod/kurz) pro 192 osob; 3 kurzy Zákl. podnik. a/nebo obchodně-komunik. dovedností (60 hod/kurz) pro 33 osob.
Poradenskými a motivačními cíli projektu jsou realizace individuálního profesního poradenství pro 20 osob; realizace 12 dnů setkávání CS s lidmi, kteří byli v obdobné situaci a dobře ji zvládli pro nejméně 60 osob; zpracování, vydání a distribuce 1000 ks publikace Příklady táhnou.
Podpůrnými metodickými cíli, které zvýší efektivitu a dostupnost služeb jsou: zajištění mobility výuky, vývoj a inovace vzdělávacích produktů, výuka s podporou asistenta a help desku, hlídání dětí CS, instalace a provoz 6 internet. pracovišť.
Projekt je určen nejméně pro 180 unikátních klientů (bez publikace). Aktivity se uskuteční v 6 různých okrajových částech Prahy (dle největšího zájmu CS). Projekt potrvá 23 měsíců. Do jeho realizace se zapojí 50 až 100 osob včetně zástupců CS. Projekt bude realizovat Attavena bez partnerů, ale za spolupráce s MC a CS.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 7 198 577,92 Kč
Veřejné zdroje ČR: 1 269 975,00 Kč
 
Celková částka: 8 468 553,00 Kč

©2022 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena