Závěrečná zpráva o implementaci programu

Anglicky: Final report on programme implementation
Synonyma:

Závěrečnou zprávou se rozumí zpráva, která obsahuje informace o implementaci programu a jeho přínosu k naplňování strategie Unie pro inteligentní a udržitelný rozvoj a růst podporující začlenění. Závěrečné zprávy předkládá členský stát Evropské komisi pro programy spolufinancované z Evropského fondu pro regionální rozvoj, Evropského sociálního fondu plus, Fondu soudržnosti, Fondu pro spravedlivou transformaci a Evropský námořní a akvakulturní fond na konci programového období. Podrobnosti předkládání závěrečných zpráv upravuje čl. 43 obecného nařízení.

Byl tento článěk pro vás užitečný?

©2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena