Žádost o platbu

Anglicky: Request for payment (payment claim)
Synonyma:

Formulář s označením F1/datová oblast v MS2021+, kde manažer projektu/finanční manažer ŘO/ZS eviduje údaje nutné pro administraci platby. Má vazbu na detail platby.

Žádostí o platbu se rozumí dokument předložený příjemcem příslušnému řídícímu orgánu nebo zprostředkujícímu subjektu jako podklad k proplacení realizovaných způsobilých výdajů, v případě kombinovaných plateb se jedná o výdaje za dosud provedené avšak neuhrazené práce/dodávky/služby. Žádost musí být doložena potřebnými doklady (např. kopie dokladů, výpisy z účtů, dokumentace dokládající dosažení jednotek v případě projektů s jednotkovými náklady apod.).

Byl tento článěk pro vás užitečný?

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena