Oprávněný žadatel (příjemce podpory)

Anglicky: Eligible applicant (aid beneficiary)
Synonyma:

Oprávněným žadatelem se rozumí subjekt, který patří do skupiny subjektů oprávněných žádat o podporu z ESI fondů. Oprávnění žadatelé jsou vymezeni na úrovni specifického cíle programu7 . Obvykle se jedná o obecné vyjmenování možných typů žadatelů, jako jsou např. kraje, obce, malé a střední podniky, fyzické osoby, nestátní neziskové organizace, vysoké školy atp. Přesná specifikace oprávněných žadatelů je pak součástí konkrétní výzvy pro předkládání projektů.

Byl tento článěk pro vás užitečný?

©2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena