Multiplikační poměr

Anglicky: Multiplier ratio
Synonyma:

V souvislosti se záručními finančními nástroji se jím rozumí poměr, stanovený na základě obezřetného předběžného posouzení rizik každého nabízeného záručního produktu, mezi hodnotou nově vyplacených zaručených půjček, kapitálových a kvazikapitálových investic a částkou vyčleněnou z programu na krytí očekávaných i neočekávaných ztrát z těchto nových půjček, kapitálových a kvazikapitálových investic.

Byl tento článěk pro vás užitečný?

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena