Kontrolní orgán

Anglicky: Control body (inspection authority)
Synonyma:

Kontrolním orgánem se rozumí orgán veřejné moci (zpravidla řídící orgán nebo pověřený zprostředkující subjekt) oprávněný provádět veřejnosprávní kontrolu u kontrolované osoby podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole (dále jen „kontrola“). Kontrolní orgán při kontrole zjišťuje, jak kontrolovaná osoba plní povinnosti, které jí vyplývají z právních předpisů nebo které jí byly uloženy na základě vydaného právního aktu o poskytnutí/převodu finanční podpory. 

Byl tento článěk pro vás užitečný?

©2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena