Kontrola na místě

Anglicky: Check on the spot
Synonyma:

Kontrolou na místě se rozumí způsob výkonu veřejnosprávní kontroly, který se provádí u subjektů zapojených do systému řízení nebo využívání finančních prostředků z fondů EU podle postupu stanoveného zákonem č. 255/20212 Sb., kontrolní řád. Při kontrole na místě kontrolující pracuje obvykle s originály dokumentů nebo jejich kopiemi, není-li originální dokumentace k dispozici, a data ověřuje přímo v informačních systémech (např. účetní systém, evidence majetku, informační systém dokumentující docházku, atd.). Kontrola na místě je veřejnosprávní kontrolou, která odpovídá kontrole operace na místě dle obecného nařízení. Za kontrolu na místě se považuje i kontrola vykonávaná uvnitř organizace v případě, kdy jeden útvar je v roli poskytovatele dotace a kontroluje jiný útvar, který je v roli příjemce dotace (v takovém případě kontrolující nastaví procesní postupy obdobné kontrole dle kontrolního řádu a definuje rozsah součinnosti příjemce).

Byl tento článěk pro vás užitečný?

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena