Kontrola

Anglicky: Control
Synonyma:

Kontrolu představuje soubor činností, které jsou vykonávány k porovnání stavu skutečného se stavem žádoucím za účelem poskytnutí přiměřené záruky efektivnosti, účelnosti a hospodárnosti operací, spolehlivosti výkaznictví, ochrany majetku a informací, předcházení podvodům a nesrovnalostem, jejich odhalování a nápravě a následným opatřením reagující na tyto podvody a nesrovnalosti, jakož i náležité řízení rizik souvisejících s legalitou a správností uskutečněných operací, s přihlédnutím k víceleté povaze programů a k povaze dotyčných plateb. Kontroly mohou zahrnovat různá ověření, jakož i provádění jakýchkoli strategií a postupů k dosažení cílů uvedených v první větě. Kontrola je prováděna kontrolním orgánem podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, a je vykonávána formou administrativního ověření, monitorovací návštěvy, veřejnosprávní kontroly na místě (§ 3 odst. 2 zákona o finanční kontrole, procesní postupy se řídí kontrolním řádem) nebo veřejnosprávní kontroly od stolu (§ 3 odst. 2 zákona o finanční kontrole, procesní postupy se řídí kontrolním řádem.).

Byl tento článěk pro vás užitečný?

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena