Komunitně vedený místní rozvoj (CLLD - Community-Led Local Development)

Anglicky: Community-Led Local Development
Synonyma:

Jedná se o integrovaný nástroj spočívající v uceleném souboru operací, realizovaných za účelem splnění cílů a potřeb na subregionální úrovni, který přispívá k dosažení inkluzivního udržitelného růstu a který je prováděn místními akčními skupinami.

Komunitně vedený místní rozvoj se zaměřuje na konkrétní území (území působnosti jednotlivých místních akčních skupin), je veden místními akčními skupinami složenými ze subjektů, které zastupují veřejné a soukromé subregionální socioekonomické zájmy, a v nichž na rozhodovací úrovni nemají ani veřejné orgány definované podle vnitrostátních předpisů ani žádná z jednotlivých zájmových skupin rozhodovací většinu, uskutečňuje se na základě strategií jednotlivých místních akčních skupin (strategií CLLD), je koncipován s ohledem na subregionální potřeby a potenciál a zahrnuje inovativní prvky v místních souvislostech, vytváření sítí a případně spolupráci.

Byl tento článěk pro vás užitečný?

©2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena