Kategorie regionu

Anglicky: Category of region
Synonyma:

Kategoriemi regionu se rozumí zařazení regionů úrovně NUTS 2 na základě vztahu HDP na obyvatele každého regionu, vyjádřeného ve standardu kupní síly (PPS) a vypočteného na základě údajů Unie za období 2015-2017, k průměru HDP na obyvatele v zemích EU-27 za stejné referenční období. Rozlišují se tři typy kategorií regionu: méně rozvinuté regiony, přechodové regionu a více rozvinuté regiony. Přiřazení relevantní kategorie regionu k jednotlivým regionům NUTS 2 provádí Komise. Prostředky (alokace) EFRR, ESF+ a FST cíle „Investice pro zaměstnanost a růst“ se rozdělují mezi tyto tři kategorie regionu (v případě financování z FS a ENRAF se kategorie regionu nepoužívají).

Byl tento článěk pro vás užitečný?

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena