Evaluace/Hodnocení

Anglicky: Evaluation
Synonyma:

Evaluace představuje jeden ze způsobů, jak podpořit rozhodovací proces konkrétními poznatky. Jde o systematickou činnost, která napomáhá při rozhodování. Evaluace usiluje o:

  • přinášení užitečných námětů na zlepšení intervencí,
  • odstraňování či minimalizování implementačních selhání,
  • zvyšování efektivity prováděných intervencí.
Evaluace je proces založený na důkladném sběru primárních i sekundárních dat a na jejich odborném vyhodnocování s cílem získat spolehlivé podklady pro strategické řízení. Evaluací se rozumí zpracování informací získaných z monitorování i mimo něj, interpretace informací a formulace závěrů a doporučení ke zlepšení implementace. Evaluace vyžaduje předchozí monitorování, stanovení jasného účelu hodnocení a relevantní nastavení pro poskytnutí zpětné vazby. Evaluace přispívá k hospodárnosti při nakládání s veřejnými prostředky. V případě evaluací v oblasti fondů EU se hodnotí nastavení strategií, politik, programů a projektů, jejich intervenční logiky, implementace a její účinky a mnoho dalšího. Povinnými hodnotícími kritérii pro programové období 2021-2027 jsou účelnost, účinnost, relevance, koherence a EU přidaná hodnota.

Evaluace lze rozdělit z hlediska účelu (formativní a sumativní), fáze programu /projektu (Ex-ante, Ongoing, Mid-term, závěrečná, Ex-post), povahy (strategická, operativní/procesní, tematická, dopadová/výsledková) apod.

Byl tento článěk pro vás užitečný?

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena