Administrativní kapacita

Anglicky: Administrative capacity
Synonyma:

V obecné rovině schopnost implementovat programy hrazené z evropských fondů v souladu s příslušnými pravidly a procesy Evropské unie. Hlavní součástí administrativní kapacity jsou lidské zdroje, tedy zaměstnanci implementační struktury, kteří zajišťují řízení programů, vyhlašování výzev, administraci projektů, jejich hodnocení, kontrolu, výběr a další procesy. Administrativní kapacita je spojena také s optimální strukturou lidských zdrojů, odpovídajícím vzděláním a kompetencemi zaměstnanců, výběrem, odměňováním a péčí o zaměstnance atp. Důležitou oblastí je také nastavení administrativních procesů, které jsou pro implementaci evropských fondů nezbytné a pro které platí některá z regulací EU. Řešeny jsou např. problematika veřejných zakázek, prevence a odhalování podvodů, korupce a střetu zájmů, způsob nastavení věcných cílů jednotlivých politik nebo podpora příjemců.

Byl tento článěk pro vás užitečný?

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena