Informace o výzvě

Aktuality

16.02.2019 Změna datumu zpřístupnění: na 01.03.2019
26.02.2019 Změna datumu otevření: na 04.03.2019
26.02.2019 Změna datumu uzavření: na 03.05.2019
26.02.2019 Změna datumu zpřístupnění: na 04.03.2019
26.02.2019 Změna oprávněného žadatele: na - Kraj, samosprávní jednotka dle zákona č. 129/2000 Sb., o krajích Žadatelé a partneři nejsou oprávněni účastnit se výzvy nebo získat podporu, pokud: - mají v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky či mají nedoplatek na pojistném či na penále na veřejné zdravotní pojištění či na sociálním zabezpečení či příspěvku na státní politiku zaměstnanosti - na ně byl vydán inkasní příkaz po předcházejícím rozhodnutí EK prohlašujícím, že poskytnutá podpora je protiprávní a neslučitelná se společným trhem - jim byla v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální práce podle § 5 písm. e) bod 3 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů. - jsou v likvidaci, v úpadku, hrozícím úpadku či je proti nim vedeno insolvenční řízení Obecně dle pravidel OP PMP mohou být partnery školy, které poskytují vzdělávací služby na základě zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a zařízení školního stravování poskytující stravování pro žáky škol v souladu s uvedeným zákonem a rovněž s vyhláškou č. 107/2005 Sb., o školním stravování, která jsou registrovaná v Rejstříku škol (http://rejskol.msmt.cz ) MŠMT. Oprávněné subjekty jsou uvedené v kapitole 8.5 Operačního programu potravinové a materiální pomoci a rovněž v Pravidlech pro žadatele a příjemce SC I. Oprávněnými partnery s finančním příspěvkem jsou v této výzvě mateřské a základní školy a víceletá gymnázia na území ČR včetně hl. m. Prahy, případně samotná zařízení školního stravování, pokud nejsou vázána na partnerské školy. Oprávněným partnerem bez finančního příspěvku je Úřad práce ČR, jehož kontaktní pracoviště: - informují zákonné zástupce o podmínkách projektu - poskytují zákonným zástupcům součinnost při krocích nezbytných pro zapojení do projektu (vyplňují potvrzení, podílejí se na administraci tabulky pro evidenci dětí) - podílejí se na evaluaci projektu.
01.03.2019 Změna datumu otevření: na 05.03.2019
01.03.2019 Změna datumu zpřístupnění: na 05.03.2019
07.03.2019 Změna datumu otevření: na 05.03.2019
07.03.2019 Změna datumu zpřístupnění: na 05.03.2019
07.03.2019 Změna stavu: na Otevřená
07.03.2019 Změna kódu stavu: na S5
22.03.2019 Změna stavu: na Modifikovaná
22.03.2019 Změna kódu stavu: na S6
04.05.2019 Změna stavu: na Uzavřená
04.05.2019 Změna kódu stavu: na S8

Odebírejte aktualizace této stránky

©2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena