Informace o výzvě

Ministerstvo zemědělství a rozvoje venkova SR jako řídící orgán ve spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj ČR jako Národním orgánem pro program spolupráce Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika vyhlašuje výzvu k předkládání žádostí o nenávratný finanční příspěvek INTERREG V-A SK-CZ / 2019/11. Uzávěrka přijímání žádostí je 10.9.2019.

Kód výzvy: INTERREG V-A SK-CZ / 2019/11

Typ výzvy: uzavřená

Datum vyhlášení: 30.4.2019

Datum uzavření: 10.9.2019

Prioritní osa: 1. Využití inovačního potenciálu

Investiční priorita: Podpora investic podniků do výzkumu a inovací a vytváření vazeb a součinnosti mezi podniky, centry výzkumu a vývoje a vysokoškolským vzdělávacím prostředím (1b)

Specifický cíl: 1.2 Zintenzivnění využívání výsledků aplikovaného výzkumu zejména malými a středními podniky

Veškeré náležitosti k výzvě jsou zveřejněny na oficiálních stránkách programu.

Odebírejte aktualizace této stránky

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena