Informace o výzvě

Pro české partnery byla zveřejněna výzva k podávání žádostí o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu ČR na spolufinancování projektů schválených v rámci programu INTERREG V-A Slovenská republika - Česká republika.

Uvedená povinnost se týká partnerů z České republiky, kteří jsou zapojeni do realizace projektu, předloženého ve výzvách vyhlášených v roce 2018 a později. Jedná se tak o výzvy číslo:
  • INTERREG V-A SK-CZ/2018/05
  • INTERREG V-A SK-CZ/2018/06
  • INTERREG V-A SK-CZ/2018/07
  • INTERREG V-A SK-CZ/2018/08
Povinnost se rovněž vztahuje na projekty, které budou schváleny v dalších výzvách (INTERREG V-A SK-CZ / 2018/09 a dále do konce programového období).

Výzva je určena pro české vedoucí a projektové partnery, kteří patří mezi vhodné příjemce dotace ze státního rozpočtu ČR. Žádost partneři podávají až v případě schválení projektu Společným monitorovacím výborem programu Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika a po uzavření Smlouvy o Nenávratném finančním příspěvku (NFP) mezi Řídícím orgánem (Ministerstvem pôdohospodárstva a rozvoja vidieka) a vedoucím partnerem projektu.
 

POZOR! Lhůta pro podání žádosti:

Žádost musí být podána nejpozději s okamžikem, kdy Partner předkládá první výdaje ke kontrole kontrolorovi, tj. v den, kdy předkládá první Seznam deklarovaných výdajů.

Vedoucí a projektoví partneři z ČR mohou na spolufinancování projektu získat dotaci ze státního rozpočtu, tj kapitoly Ministerstva pro místní rozvoj ČR. Dotace je poskytována ve výši maximálně 5% způsobilých výdajů daného partnera.

O dotaci ze státního rozpočtu ČR žádá každý partner z ČR prostřednictvím podání žádosti o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu ČR na spolufinancování projektu realizovaného v rámci programu Interreg V-A SK-CZ.

Text výzvy spolu s přílohami je zveřejněn na oficiálních stránkách programu.
 

Odebírejte aktualizace této stránky

©2022 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena