Informace o výzvě

Aktuality

26.03.2019 Změna datumu otevření: na 27.03.2019
26.03.2019 Změna datumu uzavření: na 30.08.2019
26.03.2019 Změna datumu zpřístupnění: na 27.03.2019
26.03.2019 Změna investičních priorit: na
26.03.2019 Změna oprávněného žadatele: na Oprávnění žadatelé: - Veřejné vysoké školy podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (dále jen ?zákon o vysokých školách?), ve znění pozdějších předpisů. - Územní samosprávné celky, tj. obce a kraje. - Příspěvkové organizace územních samosprávných celků, vyjma škol zapsaných ve školském rejstříku. - Organizační složky státu. - Příspěvkové organizace MŠMT, vyjma škol zapsaných ve školském rejstříku. - Subjekty splňující definici organizace pro výzkum a šíření znalostí dle Rámce pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací (2014/C 198/01): - organizační složky státu a příspěvkové organizace MŠMT - výzkumné organizace - soukromoprávní subjekty vykonávající veřejně prospěšnou činnost - orgány státní správy a samosprávy, včetně jejich svazků, jim podřízené či jimi zřízené organizace - další subjekty provádějící výzkum a šíření znalostí dle Rámce. - Soukromoprávní subjekty, vyjma škol zapsaných ve školském rejstříku, jejichž hlavním účelem není vytváření zisku a které současně vykonávají veřejně prospěšnou činnost (soukromoprávní neziskové organizace), pro tuto výzvu jsou oprávněnými soukromoprávními subjekty pouze: - spolek, vyjma pobočného spolku - ústav - obecně prospěšná společnost - nadace nebo nadační fond - registrovaná církev nebo náboženská společnost nebo jimi zřízená tzv. církevní právnická osoba - zájmové sdružení právnických osob.
28.03.2019 Změna datumu zpřístupnění: na 27.03.2019
28.03.2019 Změna stavu: na Modifikovaná
28.03.2019 Změna kódu stavu: na S6
31.08.2019 Změna stavu: na Uzavřená
31.08.2019 Změna kódu stavu: na S8

Odebírejte aktualizace této stránky

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena