Informace o výzvě

Od úterý 5. května je otevřena možnost zpracovávat projektové žádosti v online aplikaci Benefit7 dostupné na stránkách https://www.eu-zadost.cz (vice viz níže) a zároveň je možné přípravu projektů konzultovat s odborem fondů EU Magistrátu hl. m. Prahy. 

Zaměření 2. výzvy pro jednotlivé prioritní osy 

Výzva č. 2 pro prirotiní osu 1 - Podpora rozvoje ekonomiky znalostí

2_vyzva pro prioritni osu 1 (doc - 544,26 KB)

Doplňující informace: Vymezení malého a středního podniku dle přílohy I nařízení Komise (ES) č. 800/2008 Narizeni_800_2008_Priloha 1 (doc - 49,66 KB)
Odbor fondů EU připravil k určení velikosti podniku samostatný článek s názvem Pomůcka pro určení velikosti podniku.

 

Výzva č. 2 pro prirotiní osu 2 - Podpora vstupu na trh práce

2_vyzva pro prioritni osu 2 (doc - 493,06 KB)

 

Výzva č. 2 pro prirotiní osu 3 - Modernizace počátečního vzdělávání

2_vyzva pro pritorni osu 3 (doc - 498,18 KB) 

 

Obsahové změny pro 2. výzvu

 • Zaměření podpory na malé a střední podniky
 • Důraz na přímou podporu cílových skupin: 
         Další vzdělávání poskytovatelů pouze jako doplňková aktivita
         Zacílení na ohrožené skupiny pracovníků a nejvíce znevýhodněné 
         Minimální limit pro aktivity vlastní realizace dalšího profesního vzděllávání
 • Podpora do oblasti výzkumu a vývoje

 

Technické změny pro 2. výzvu

 • Zavedení alokace rozpočtu na skupiny aktivit
 • Omezení počtu předložených projektů jedním subjektem
 • Spolufinancování projektů z vlastních zdrojů příjemce
 • Změny v poskytování konzultací
 • Omezení rozsahu partnerství na maximálně 10 partnerů
 • Celkové náklady projektu: 
          Minimální velikost projektu 1 mil. Kč 
          Maximální velikost projektu 6 - 10 mil. Kč
 

Konzultace projektů

Projektové záměry je možné konzultovat od 5. května 2009 do 30. června 2009.

Konzultace zajišťuje oddělení Evropského sociálního fondu odboru fondů EU Magistrátu hl. m. Prahy. Termín konzultace je třeba domluvit předem s pracovníky týmu příslušné prioritní osy, ve které bude žadatel o podporu na projekt žádat (kontaktní informace jsou k dispozici v sekci Kontakty na těchto stránkách). 

Konzultace jsou poskytovány pouze po předchozí dohodě a za předpokladu, že minimálně 3 pracovní dny před dohodnutým termínem konzultace bude kontaktním pracovníkům zaslán projektový záměr. (Možno využít formulář v sekci pro registrované uživatele na těchto stránkách, viz registrační a přihlašovací box vpravo nahoře pod logy hlavního města Prahy a Evropské unie. Podrobnosti o formuláři projektového záměry obsahuje článek Zaslání projektového záměru ke konzultaci).

Délka konzultace je omezena na maximálně 30 minut pro jeden projektový záměr. Konzultace budou poskytovány výhradně k projektovým záměrům. Nebude prováděno připomínkování kompletních projektových žádostí ani jejich částí. Doporučujeme žadatelům, aby si na konzultaci připravili konkrétní dotazy k projektovému záměru.

Konzultace budou poskytovány výhradně pracovníkům žadatele. V případě, že je pro přípravu projektové žádosti žadatelem využívána poradenská firma, je možná účast zástupce poradenské firmy na konzultaci pouze za přítomnosti pracovníka žadatele.

 

Formulář projektové žádosti

Projektová žádost OPPA musí být vyplněna v předepsaném elektronickém formuláři v programu Benefit7. Formulář je k dispozici na webových stránkách https://www.eu-zadost.cz.

Formulář pro 2. výzvu naleznou zájemci v rámci sekce Operační program Praha - Adaptablita pod názvem OP PA - 2. výzva.

Pro práci se systémem Benefit7 se musíte v tomto systému registrovat. Po přihlášení do Benefitu7 můžete založit novou žádost. Jednu žádost může editovat více osob, které se podílí na přípravě projektu, ovšem všichni musí být registrováni v systému Benefit7 a musí mít k žádosti editační práva. Právo nahlížet do textu rozpracované žádosti a případně ho i upravovat přiděluje vlastník žádosti, tj. ten, kdo projektovou žádost v systému založit.

 

Pokyny k vyplnění projektové žádosti

Program Benefit7 obsahuje on-line nápovědu. Pokud se vám ovšem lépe pracuje s nápovědou ve formě psaného textu, můžete využít Pokyny k vyplnění projektové žádosti OPPA, které hlavní město Praha zpracovalo pro práci s formulářem platným pro 2. výzvu.

 

Poskytování pomoci při práci s Benefitem7

Pokud byste v Pokynech k vyplnění projektové žádosti, ani v nápovědě přímo v programu Benefit 7, nenašli řešení na případné problémy, které budete mít s prací s formulářem, kontaktujte nás emailem na adrese benefit7.oppa@cityofprague.cz.

 

Předložení projektu 

Žádost musí být odevzdána jednou v listinné podobě. Po finálním uložení elektronické podoby projektové žádosti je nutné žádost vytisknout, podepsat statutárním zástupcem žadatele a statutárními zástupci partnerů (nebo jinými oprávněnými osobami) a předložit oddělení Evropského sociálního fondu odboru fondů EU Magistrátu hl. m. Prahy. Listinná podoba žádosti musí mít stejný Klíč žádosti a Klíč verze jako elektronická forma. Tyto kódy žádostem přiděluje program Benefit7.

Projektová žádost musí být v elektronické podobě v programu Benefit7 finálně uložena před termínem uzávěrky příjmu projektových žádostí, tj. před 14.7.2009 ve 14... hodin. Žádost, která bude v elektronické podobě finálně uložena po tomto termínu, bude vyřazena z procesu hodnocení v průběhu formálního posouzení.

Jednotlivé listy žádosti musí být pevně spojeny, přelepeny přelepkou a přes přelepku podepsány oprávněnou osobou žadatele tak, aby nebylo možné ze žádosti vyjmout listy bez poškození přelepky s podpisem.

Připojené dokumenty

Odebírejte aktualizace této stránky

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena