Informace o výzvě

Alokace (maximální celková dotace z prostředků EU) na schválené projekty je vyhlášena ve výši 6 mld. Kč, z toho na prioritní osu 1 ve výši 1 mld. Kč a na prioritní osu 3 ve výši 5 mld. Kč.

Žádosti o podporu (kritéria přijatelnosti, způsobilé výdaje) musí být v souladu s Programovým dokumentem OPŽP, Implementačním dokumentem OPŽP a výzvou pro podávání žádostí. Podmínky pro podávání žádostí jsou uvedeny ve Směrnici MŽP č. 5/2008.

Detailní soupis přijatelných příjemců podpory je uveden v platné verzi Implementačního dokumentu OPŽP.

Pro všechny vyhlášené oblasti podpory platí určitá omezení - podrobnosti najdete v úplném textu výzvy.

Žádost je třeba doručit na příslušná pracoviště do 16 hodin posledního dne lhůty. V případě zaslání žádosti poštou je třeba počítat s přiměřenou časovou rezervou.

Všechny závazné dokumenty jsou k dispozici na internetových stránkách OPŽP

Prioritní osa 1 - Zlepšování vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika povodní

Oblast podpory 1.3 - Omezování rizika povodní

Podoblast podpory 1.3.1 - Zlepšení systému povodňové služby a preventivní protipovodňové ochrany

V rámci podoblasti podpory bude možno podporovat projekty zaměřené na:
 • investiční podpora zpracování podkladových analýz, digitálních mapových podkladů pro realizaci vybraných přírodě blízkých protipovodňových opatření na tocích, v nivě i v ploše povodí (vazba na realizaci cílů 1.3.2 a 6.4) s vazbou na protipovodňovou ochranu a plány oblasti povodí. * Podpora tvorby webového portálu zpřístupňujícího návrhy opatření pro veřejnost i žadatelé o podpory,
 • vypracování podkladů pro následnou realizaci vybraných protipovodňových opatření včetně přírodě blízkých protipovodňových opatření. **

Prioritní osa 3 - Udržitelné využívání zdrojů energie

Oblast podpory 3.1 - Výstavba nových zařízení a rekonstrukce stávajících zařízení s cílem zvýšení využívání OZE pro výrobu tepla, elektřiny a kombinované výroby tepla a elektřiny

Podoblast podpory 3.1.1 - Výstavba a rekonstrukce zdrojů tepla využívajících OZE

V rámci podoblasti podpory bude možno podporovat projekty zaměřené na:
 • výstavbu a rekonstrukce centrálních a blokových kotelen, resp. zdrojů tepla využívajících OZE, včetně rozvodů, přípojek a předávacích stanic, eventuelně v kombinaci s výstavbou centrální výrobny paliv včetně technologie,
 • výstavba a rekonstrukce lokálních zdrojů tepla využívajících OZE pro vytápění, chlazení a ohřev teplé vody.

Podoblast podpory 3.1.2 - Výstavba a rekonstrukce zdrojů elektřiny využívajících OZE

V rámci podoblasti podpory bude možno podporovat projekty zaměřené na:
 • instalace fotovoltaických systémů pro výrobu elektřiny,
 • výstavby a rekonstrukce malých vodních elektráren,
 • výstavba elektráren spalujících biomasu (pevnou, plynnou nebo kapalnou),
 • výstavba větrných elektráren,
 • výstavba geotermálních elektráren.

Podoblast podpory 3.1.3 - Výstavba a rekonstrukce zdrojů pro kombinovanou výrobu elektrické energie a tepla využívajících OZE

V rámci podoblasti podpory bude možno podporovat projekty zaměřené na:
 • Instalace kogeneračních zařízení spalujících bioplyn, skládkový a kalový plyn, včetně technologie pro získávání a výrobu bioplynu, tj. např. bioplynové stanice,
 • instalace kogeneračních zařízení využívajících pevnou biomasu (např. klasický parní cyklus, ORC, zplyňování biomasy + plynový motor apod.),
 • kombinovaná výroba elektřiny a tepla z geotermální energie.

Omezení v rámci výzvy: V podoblasti 3.1.3 budou přijímány pouze projekty, kde dochází k využití vyrobeného tepla, mimo vlastní technologickou spotřebu, ve výši minimálně 20 %. Projekty s nižším využitím budou přijímány do podoblasti podpory 3.1.2.

Oblast podpory 3.2 - Realizace úspor energie a využití odpadního tepla u nepodnikatelské sféry

Podoblast podpory 3.2.1 - Realizace úspor energie

V rámci podoblasti podpory bude možno podporovat projekty zaměřené na:
 • snižování spotřeby energie zlepšením tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí budov (zateplení obvodových plášťů a střešních konstrukcí, výměna či rekonstrukce otvorových výplní).

Podoblast podpory 3.2.2 - Využívání odpadního tepla

V rámci podoblasti podpory bude možno podporovat projekty zaměřené na:
 • aplikaci technologií na využití odpadního tepla (např. rekuperace, výměníky na využití odpadního tepla apod.).

Upozornění pro zájemce o podporu při realizaci úspor energie a využití odpadního tepla       

Zároveň sdělujeme, že v první polovině července bude vyhlášena samostatná výzva na oblast podpory 3.2 Realizace úspor energie a využití odpadního tepla u nepodnikatelské sféry (bez podmínky kombinace s poddoblastí 3.1.1), a to za stejných podmínek hodnotících kritérií jako má výzva stávající. V rámci této výzvy bude zároveň umožněno podávat žádosti do oblasti podpory 3.1, pokud budou opatření v kombinaci  s podoblastí podpory 3.2.1.  Příjem žádostí bude probíhat od 3. srpna 2009 do 30. září 2009.

Zjednodušený výpočtový postup energetického hodnocení solárních soustav (Prioritní osa 3)

Metodický pokyn Odboru ochrany ovzduší MŽP ČR k definici nízkoemisního spalovacího zdroje

Text 10. výzvy, Hodnotící kriteria pro 10. výzvu

Připojené dokumenty

Odebírejte aktualizace této stránky

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena