Informace o výzvě

V této výzvě budou podporovány pouze následující aktivity:

 

Podpora provázanosti dalšího vzdělávání s počátečním vzděláváním vytvářením vzdělávacích modulů V rámci této aktivity je podpora cílena na posílení provázanosti dalšího vzdělávání s počátečním vzděláváním, zejména s ohledem na prostupnost a doplňkovost vzdělávacích programů dalšího a počátečního vzdělávání s ohledem na cíle, obsah a úroveň rozvíjených kompetencí (dle Evropského rámce kvalifikací). V rámci tvorby vzdělávacích programů bude umožněno jejich pilotní odzkoušení.  

 

Vytváření vzdělávacích programů ve vazbě na Národní soustavu kvalifikací (dílčí kvalifikace) Podporováno bude vytváření vzdělávacích programů ve vazbě na Národní soustavu kvalifikací, tedy vzdělávacích programů odpovídajících kvalifikačním a hodnotícím standardům již existujících dílčích kvalifikací s cílem rozvoje nabídky takových vzdělávacích programů, které při své realizaci vedou k dosažení příslušné kvalifikační úrovně dle Národní soustavy kvalifikací.

 

Vytváření modulů navazujících na obory vzdělání poskytované školami – rozvoj vzdělávací nabídky v návaznosti na vzdělávací programy (RVP, ŠVP) Podporováno bude vytváření modulových vzdělávacích programů dalšího vzdělávání navazujících na obory vzdělání dle nařízení vlády 689/2004 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, s ohledem na rámcové, resp. školní vzdělávací programy. Podmínkou podpory je skutečnost, že zaměření vzdělávacích programů je vázáno na obory, které žadatel má zapsány v rejstříku škol a školských zařízení.

 

Vytváření vzdělávacích modulů a studijních opor pro kurzy celoživotního vzdělávání Podporováno bude vytváření nových vzdělávacích modulů a studijních opor pro kurzy celoživotního vzdělávání realizovaného na vysokých školách. Bude umožňovat i tvorbu studijních opor – metodik, manuálů apod., přičemž důraz je kladen na využití distančních, především elektronických forem studijních opor...

Odebírejte aktualizace této stránky

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena