Informace o výzvě

Oblast podpory podpoří následující podporované aktivity :
 
1. Zlepšování podmínek pro výuku technických, přírodovědných oborů a řemesel, včetně
zvyšování motivace žáků ke vzdělávání se v těchto oborech
Podporovány budou projektové aktivity zaměřené zejména na:
a. komplexní podpora a motivace žáků základních a středních škol v ÚK ke vzdělávání
v technických oborech, včetně deklarace možnosti návazného systému vzdělání s dosažením
vyššího stupně vzdělání
b. podpora komplexního a dlouhodobého působení na žáky ZŠ zaměřeného na popularizaci
technických povolání s cílem směřovat žáky v rámci další profesní orientace tak, aby si ke
studiu na SŠ vybírali zejména obory vzdělání, které vedou k získání některé z technických
kvalifikací zejména v oblasti strojírenství a stavebnictví
c. tvorba vzdělávacích programů ve spolupráci se zaměstnavateli tak, aby výsledný produkt
řešil mezery v zaměření a profilaci oborů vzdělání pro potřeby vlastního trhu práce
d. Podpora vhodné formy komunikace firmy a školy s ohledem na potřebné úpravy výuky na SŠ
a SOU iniciovaných ze strany zaměstnavatelů
e. podpora společné výuky firma + škola např. ve specializovaných vzdělávacích centrech na
území kraje

2. Spolupráce institucí počátečního vzdělávání s aktéry na trhu práce (včetně
zahraničních) s možností uplatnění inovativních forem spolupráce.
Podporovány budou projektové aktivity zaměřené zejména na:
a. podpora exkurzí i krátkodobých stáží žáků ZŠ u zaměstnavatelů s cílem navázání úzké
spolupráce
b. podpora provádění části praktické výuky formou stáží a krátkodobých seznamovacích stáží u
zaměstnavatelů v regionu na všech stupních vzdělávání
c. podpora trvalé spolupráce mezi školami a sítí sociálních partnerů (podnikatelé a sdružení
podnikatelů): ekonomická, administrativní a technická pomoc
d. podpora aktivit vedoucích k rozšiřování kontaktů a možností stáží v zahraničí se zaměřením
na zaměstnavatelské subjekty v regionu, resp. na jejich výcviková, výrobní a vývojová centra
v zemích EU
e. podpora aktivit vedoucích k cílené propagaci požadovaných pracovních pozic na trhu práce
směrem k žákům ZŠ

Odebírejte aktualizace této stránky

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena