Výsledková tematická evaluace Dohody o partnerství pro programové období 2014-2020

Cílem evaluace je na celostátní / národní úrovni kvantifikovat, interpretovat a vyhodnotit výsledky či dopady programů financovaných z Evropských strukturálních a investičních fondů (ESIF), a to zejména z pohledu jejich příspěvku k naplňování očekávaných výsledků jednotlivých tematických cílů definovaných Dohodou o partnerství pro programové období 2014?2020. Účelem evaluace je přinést ucelený pohled na programové období 2014?2020 zejména z hlediska toho, na co byly prostředky ESI fondů využity a jakých výsledků a přínosů (dopadů) bylo dosaženo v rámci jednotlivých tematických oblastí vymezených tematickými cíli. Evaluace také vyhodnotí využití prostředků REACT-EU v ČR. Předmětem evaluace bude rovněž vyhodnocení efektu synergických a komplementárních vazeb v rámci a mezi tematickými cíli. V rámci evaluace bude rovněž zjišťováno, co se v programovém období 2014?2020 osvědčilo a co lze použít v následujícím programovém období 2021+.

Operační program Národní orgán pro koordinaci
Druh evaluace on-going
Rok ukončení 2023
Programové období 2014–2020

©2022 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena