Výsledková tematická evaluace Dohody o partnerství 2014-2020: výstupy

Cílem evaluace je na celostátní / národní úrovni kvantifikovat, interpretovat a vyhodnotit výsledky či dopady programů financovaných z Evropských strukturálních a investičních fondů (ESIF), a to zejména z pohledu jejich příspěvku k naplňování očekávaných výsledků jednotlivých tematických cílů definovaných Dohodou o partnerství pro programové období 2014?2020. Účelem evaluace je přinést ucelený pohled na programové období 2014?2020 zejména z hlediska toho, na co byly prostředky ESI fondů využity a jakých výsledků a přínosů (dopadů) bylo dosaženo v rámci jednotlivých tematických oblastí vymezených tematickými cíli. Evaluace také vyhodnotí využití prostředků REACT-EU v ČR. Předmětem evaluace bude rovněž vyhodnocení efektu synergických a komplementárních vazeb v rámci a mezi tematickými cíli. V rámci evaluace bude rovněž zjišťováno, co se v programovém období 2014?2020 osvědčilo a co lze použít v následujícím programovém období 2021+.

Operační program Národní orgán pro koordinaci
Druh evaluace on-going
Rok ukončení 2023
Programové období 2014–2020
Do budoucna by se ESIF měly koncentrovat do několika prioritních oblastí. Intenzivnějším využívaním finančních nástrojů a zajištěním navazujícího financování může ČR zvýšit dopad podpory ESIF. TC1: Bez ESIF by počet aplikačních výsledků byl o cca třetinu nižší. ESIF podporují rozvoj infrastruktury pro rozvoj aplikovaného výzkumu a spolupráce mezi výzkumnými organizacemi a aplikační sférou. ESIF mají prokazatelně pozitivní vliv na příjmy VŠ ze smluvního výzkumu a z transferu technologií obecně. Bez podpory z ESIF by příjmy VŠ v přepočtu na celkové příjmy v obou těchto kategoriích pravděpodobně poklesly. TC2: ESIF napomohly lepšímu přístupu občana k digitálním službám státu (Portál občana) a vyšší odolnosti nemocnic vůči kybernetickým útokům. Byla posílena digitalizace podniků. TC3: ESIF měly spíše jen stabilizační efekt na MSP, významně pomohly urychlit revitalizaci brownfieldů v ČR. TC4: ESIF významně napomohly ke zlepšení energetické efektivity budov napříč sektory, naopak OZE byly podporovány jen minimálně. TC5: ESIF pomáhají k posílení některých adaptačních funkcí, podpora ale není komplexní, nemá sílu ovlivnit ekologickou stabilitu velkých území. TC6:Investice přispívají k zachování a ochraně ŽP a podpoře účinného využívání zdrojů především snižováním emisí škodlivých látek a posilováním sběru a třídění. TC7: Fondy pomohly rozšíření klíčové sítě o 222km nových a 128 km rekonstruovaných dálnic a silnic 1. třídy, modernizovaly 378 km železnic a rekonstruovaly 877 reg. silnic. TC8: ESIF pomohly zvýšit zaměstnanost obtížně zaměstnatelných skupin jen částečně. APZ byla dobře zacílena. Dalšího vzdělávání se účastní převážně již kvalifikované osoby. TC9: ESIF snížily nezaměstnanost soc. vyloučených osob, zlepšit intervence ve vyloučených lokalitách, rozvíjet sociální podnikání. TC10: ESIF jsou důležitým faktorem pro rozvoj kvality zázemí pro vzdělávání na všech úrovních. TC11: ESIF částečně přispěly k posílení efektivity, odbornosti a transparentnosti státní správy.

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena