Výsledková tematická evaluace Dohody o partnerství 2014-2020: shrnutí

Cílem evaluace je na celostátní / národní úrovni kvantifikovat, interpretovat a vyhodnotit výsledky či dopady programů financovaných z Evropských strukturálních a investičních fondů (ESIF), a to zejména z pohledu jejich příspěvku k naplňování očekávaných výsledků jednotlivých tematických cílů definovaných Dohodou o partnerství pro programové období 2014-2020.

Operační program Národní orgán pro koordinaci
Druh evaluace ex-post
Tematické zaměření evaluace indikátory; dopadová evaluace; plnění cílů; relevance potřeb
Rok ukončení 2023
Programové období 2014–2020; 2021–2027
Účelem evaluace je přinést ucelený pohled na programové období 2014-2020 zejména z hlediska toho, na co byly prostředky ESI fondů využity a jakých výsledků a přínosů (dopadů) bylo dosaženo v rámci jednotlivých tematických oblastí vymezených tematickými cíli. Evaluace také vyhodnotí využití prostředků REACT-EU v ČR. Předmětem evaluace bude rovněž vyhodnocení efektu synergických a komplementárních vazeb v rámci a mezi tematickými cíli. V rámci evaluace bude rovněž zjišťováno, co se v programovém období 2014-2020 osvědčilo a co lze použít v následujícím programovém období 2021+.

Níže je rozcestník na zprávy a výstupy za jednoltivé tematické cíle.

 

Tematický cíl 1: Výzkum, vývoj, inovace
Intervence do tematického cíle 1 s názvem: Posilování výzkumu, technologického rozvoje a inovací měly přispět k větší mezinárodní otevřenosti českého výzkumu a vývoje, zvýšení produkce nových poznatků s průlomovým potenciálem a vysokou mírou uplatnění v inovacích. Do oblasti výzkumu, vývoje a inovací měly intervence přilákat výzkumné pracovníky s mezinárodními zkušenostmi a zahraniční odborníky. Tematický cíl 2: ICT
Podpora v rámci tematického cíle 2: Zlepšení přístupu k ICT, využití a kvality ICT měla reagovat na nedokončenou elektronizaci veřejné správy, nedostatečnou nabídku ICT služeb a nedostatečné pokrytí vysokorychlostním internetem budováním adekvátní infrastruktury umožňující vysokorychlostní přístup k internetu. Tematický cíl 3: Konkurenceschopnost
Tematický cíl 3 se záměrem Zvýšení konkurenceschopnosti malých a středních podniků měl vytvořit podmínky pro rozvoj endogenního podnikatelského sektoru, zvýšení podnikatelské kultury, intenzity podnikání a podnikatelských aspirací v exportu i na domácím trhu. Tematický cíl 4: Nízkouhlíkové hospodářství
Tematický cíl 4 – Podpora posunu směrem k nízkouhlíkovému hospodářství ve všech oblastech měla za cíl prosazovat a podporovat snížení energetické náročnosti bytových, veřejných i podnikatelských budov, snižovat surovinovou a energetickou náročnost české ekonomiky, zejména průmyslu, a to včetně snížení podílu energetických ztrát a využití kombinované výroby elektřiny a tepla. Tento TC měl také intervenovat do zvýšení podílu obnovitelných zdrojů energie na celkové hrubé spotřebě energie a do modernizace distribučních soustav. Tematický cíl 5: Klima
Projekty v tematickém cíli 5 – Podpora přizpůsobení se změně klimatu, předcházení rizikům a jejich řízení měly adekvátně reagovat na změny klimatu projevující se zvýšeným výskytem povodní a jiných mimořádných událostí, zvýšením prevence jejich vzniku a odstraňováním starých ekologických zátěží. Tematický cíl 6: Životní prostředí
Podpora v rámci tematického cíle 6 – Zachování a ochrana životního prostředí a podpora účinného využívání zdrojů měla vést ke zlepšení kvality ovzduší, jakosti a dostupnosti vody, ochraně biodiverzity a krajiny a ke zlepšenému a efektivnímu nakládání s odpady a ke zvýšení jeho materiálového využití.  
Tematický cíl 7: Doprava
Cílem v tematickém cíli 7 – Podpora udržitelné dopravy a odstraňování překážek v klíčových síťových infrastrukturách bylo podporovat dostavbu páteřní dopravní sítě tvořené TEN-T, a to jak silniční, tak železniční, napojení území na tuto páteřní infrastrukturu rozvojem regionální dopravní infrastruktury, růst multimodality, modernizaci a rozvoj přenosové soustavy a rozvoj infrastruktury pro elektromobilitu.  
Tematický cíl 8: Zaměstnanost
Pro tematický cíl 8 – Podpora udržitelné a kvalitní zaměstnanosti a podpora mobility pracovních míst bylo rozhodující přispět k rozvoji a kapacitě služeb zaměstnanosti, odstraňování nesouladu pracovní síly s požadavky trhu práce, a to pro všechny na trhu práce ohrožené skupiny. Prostředky byly cíleny i na podporu slaďování soukromého a pracovního života a spolupráci aktérů na trhu práce a zvýšení provázanosti různých nástrojů při řešení problémů na trhu práce.  
Tematický cíl 9: Sociální začleňování
Prostředky v tematickém cíli 9 – Podpora sociálního začleňování a boj proti chudobě a diskriminaci byly určeny na zvýšení uplatnitelnosti a zaměstnanosti osob sociálně vyloučených nebo sociálním vyloučením ohrožených, reakci na rostoucí počet vyloučených lokalit, na malou dostupnost bydlení a nízkou dostupnost sociálních služeb. Podpora měla směřovat také na zlepšení kvality a dostupnosti zdravotní péče a prevenci závažných onemocnění. Tematický cíl 10: Vzdělávání
Alokace pro tematický cíl 10 – Investice do vzdělávání, odborného vzdělávání, včetně odborné přípravy pro získání dovedností a do celoživotního učení reagovala na nedostatečnou úroveň kvality počátečního vzdělávání, nerovný přístup a nízkou schopnost rozvíjet potenciál žáků a studentů, nesoulad vzdělávání s požadavky trhu práce. Podporována měla být také zvýšená kvalita vysokoškolského vzdělávání a využití jeho potenciálu pro konkurenceschopnost. Tematický cíl 11: Veřejná správa
V tematickém cíli 11 - Zvyšování institucionální kapacity veřejných orgánů a zúčastněných subjektů a zlepšování účinnosti veřejné správy měla podpora směřovat zejména na snížení administrativní a regulační zátěže, zvýšení efektivity, transparentnosti a odbornosti veřejné správy a justice.  
Socioekonomické ukazatele
Na tomto jednom místě je vyhodnoceno, jaké jsou celkové efekty politiky soudržnosti v programovém období 2014-2020 měřené pohledem celostátních socioekonomických ukazatelů. Při vyhodnocení bude bráno v potaz, jak velký podíl tvořily ESIF v oblastech, které jsou danými socioekonomickými ukazateli charakterizovány. Synergie a komplementarity
Jako důležitý prvek byla v programovém období 2014-2020 vnímána koordinace mezi ESI fondy, jejich tematickými cíli a operačními programy. Cílem bylo nastavení a realizace efektivních synergií a komplementarit a zamezení překrývajících se intervencí mezi tematickými cíli a operačními programy. REACT-EU
Program REACT-EU rozděluje finanční prostředky určené na pomoc při podpoře zotavení z krize v souvislosti s pandemií covid-19 a při přípravě ekologického, digitálního a odolného oživení hospodářství v České republice.  
CELKOVÉ SHRNUTÍ
V této části najdete souhrnnou hodnotící zprávu, která shrnuje poznatky a doporučení ze všech tematických cílů. Hlavním cílem souhrnné závěrečné zprávy je prezentace manažerských shrnutí všech tematických zpráv.

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena