Procesní evaluace implementace KPSVL v rámci OPZ

Vyhodnocení nastavení koordinovaného přístupu k řešení sociálně vyloučených lokalit.

Operační program Operační program Zaměstnanost
Druh evaluace on-going
Rok ukončení 2018
Programové období 2014–2020
Celkově bylo v rámci KPSVL k dubnu 2018 vyčerpáno 52,6 % alokace stanovené v rámci SPSZ, potažmo jednotlivých výzev OPZ. Jednotlivé lokality se v míře úspěšnosti čerpání značně odlišovaly. Nejvyšší úspěšnost v rámci hodnocení měly žádosti zaměřené na sociální služby v režimu zákona (podpořeno 88 % všech podaných žádostí o podporu), které jsou následovány sociálními službami mimo režim zákona (podpořeno 78 % podaných žádostí o podporu). Naopak nejnižší úspěšnost v rámci hodnocení žádostí o podporu byla zaznamenána u projektových žádostí zaměřených na sociální podnikání. Značný nárůst zaznamenal v čase podíl úspěšných žádostí ve vztahu k celkovému počtu podaných žádostí o podporu v rámci jednotlivých výzev; v rámci výzvy č. 26 dosáhl tento podíl 56,3 %, ve výzvě č. 42 pak 63,7 % a v rámci výzvy č. 52 již 83,5 %. Respondenti v rámci šetření identifikovali bariéry a faktory, které dle jejich názorů ovlivňují úspěšné čerpání přidělených alokací. Personální stabilita a kapacity ASZ byla pro úspěšnou implementaci KPSVL zásadní a pro mnohé z respondentů pak personální nestabilita ASZ, a tedy i poskytované podpory vytvářela bariéry úspěšné implementace KPVSL. Zároveň byly omezeny personální kapacity na straně lokálních partnerů a potažmo potenciálních žadatelů o podporu, kteří čelili obtížím s obsazením kvalifikovaných pracovních pozic. Absence návaznosti mezi výzvami jednotlivých operačních programů přispěla k omezení možnosti využít alokovaných prostředků. Návaznost projektů z OPZ na investiční projekty financované z výzev IROP byla negativně ovlivněna také nastavením podmínek investičních výzev, které byly pro velkou část obcí neakceptovatelné, zejména podmínka 20leté udržitelnosti. Za klíčový faktor ovlivňující míru čerpání alokace v rámci KSPVL byla označena též podpora politické reprezentace pro sociální začleňování v obci. Většina zástupců manažerů obcí z hodnocených lokalit je spokojena s informacemi o průběhu výzvy OPZ.

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena