Hodnocení vlivu intervencí OPVK na inkluzívní vzdělávání

Analýza vlivu intervencí OPVK na inkluzívní vzdělávání včetně komparativní analýzy.

Operační program OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Druh evaluace on-going
Tematické zaměření evaluace rovné příležitosti
Rok ukončení 2013
Programové období 2007–2013
V rámci zakázky bylo zpracováno hodnocení změny sociálního klimatu ve třídách z hlediska chování a postojů žáků a rodičů k začleňování žáků se SVP, z hlediska praktických zkušeností pedagogů se začleňováním žáků se SVP do běžné výuky, z hlediska dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, z hlediska služeb pedagogických asistentů a dalších podpůrných opatření v rámci projektů podpořených z OPVK. Nedílnou součástí hodnocení je také komparativní analýza proinkluzivity platné školské legislativy v přístupu ke vzdělávání žáků s hendikepem v ČR a ve vybraných evropských zemích.

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena