Hodnocení kvality interního auditu ROP SV

Operační program ROP Severovýchod
Druh evaluace ad-hoc
Tematické zaměření evaluace jiné
Rok ukončení 2014
Programové období 2007–2013
Cílem projektu bude ověřit a zhodnotit úroveň souladu auditní činnosti Útvaru interního auditu s Definicí interního auditu, Etickým kodexem a Mezinárodními standardy pro profesní praxi interního auditu vydané Institutem interních auditorů v Mezinárodním rámci profesní praxe interního auditu (dále jen „Standardy“). Projekt bude zpracován s využitím Manuálu k jednotnému postupu při hodnocení kvality auditní činnosti zajišťované útvary interního auditu v orgánech veřejné správy, vydaným Ministerstvem financí dne 1. 3. 2012 pod č.j. 17/15897/2011.

©2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena