Ex-ante evaluace OP z prostředků ESF a ERDF

Ex-ante evaluace operačních programů realizovaných z prostředků ESF a z prostředků ERDF v gesci MŠMT. Celkovým cílem ex-ante evaluace byla optimalizace alokace zdrojů a zvýšení kvality programování.

Operační program Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Druh evaluace ex-ante
Tematické zaměření evaluace jiné
Rok ukončení 2006
Programové období 2007–2013
Celkovým cílem ex-ante evaluace byla optimalizace alokace zdrojů a zvýšení kvality programování. Hodnocení identifikuje a zhodnotí disparity, mezery a potenciál pro rozvoj, určí a posoudí střednědobé a dlouhodobé potřeby, cíle, kterých je třeba dosáhnout, očekávané výsledky, kvantifikované cíle, soulad a ekonomickou odůvodněnost navržené strategie, přidanou hodnotu Společenství, míru uvážení priorit Společenství, poznatky z předchozího programování a kvalitu postupů realizace, monitorování, hodnocení a finančního řízení. Projekt posoudí a vyhodnotí synergické efekty jednotlivých opatření v rámci daného operačního programu a synergické efekty s dalšími operačními programy navrhovanými pro programovací období 2007-2013.

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena