Vyhodnocení mezinárodní mobility znevýhodněné mládeže - výzva 32

V září 2016 byla dokončena Vstupní zpráva k této evaluaci. Následně začaly přípravné práce (vyhodnocování dat) pro průběžnou zprávu. V květnu 2017 se uskutečnily tři fokusní skupiny (2 s CS a 1 s příjemci). Průběžná zpráva byla dokončena v dubnu 2018. Závěrečná zpráva vyhodnocující výzvu 32 byla dokončena ve 3Q 2019.

Operační program Operační program Zaměstnanost
Druh evaluace ex-post
Rok ukončení 2022
Programové období 2014–2020
Zaměstnanost CS se po výstupu z projektu postupně zvyšovala a šest měsíců po ukončení poslední aktivity bylo 48 % osob zaměstnaných a/nebo samostatně výdělečně činných. Z hlediska hodnocení přínosů intervence samotnými zástupci CS, 46 % respondentů dotazníkového šetření souhlasilo s výrokem: ?díky projektu jsem získal/a stálé zaměstnání i po skončení projektu?. Ze sebeevaluací pak vyplývá, že zaměstnání je stabilní, často dlouhodobějšího charakteru a některé osoby jsou v době tvorby evaluační zprávy zaměstnané již necelý rok. Realizátoři dále uvedli, že minimálně 16 osob odjelo za prací do zahraničí. Kromě vstupu na trh práce může úspěšná aktivizace podpořené osoby vyústit také v rozhodnutí zvýšit si kvalifikaci. Návrat do denního vzdělávání plánuje až 15 % respondentů. Během účasti v projektu došlo u CS k významným změnám, jak v ?tvrdých? tak ?měkkých? oblastech. Díky zahraniční stáži si CS rozšířila pracovní praxi, kterou může při hledání práce doložit. Na základě sebehodnocení se ukázalo, že se CS také zlepšila ve znalosti cizího jazyka. Většina osob v dotazníkovém šetření uvedla, že si díky projektu zvýšila sebevědomí a lépe se zapojila do společnosti a v neposlední řadě se naučila lépe hledat práci.

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena