Analýzy nákladů a přínosů u vybraných sociálně inovačních projektů

Realizace Analýzy nákladů a přínosů u vybraných sociálně inovačních projektů, podpořených v rámci Operačního programu Zaměstnanost. Zakázka je dílčí součástí celkového Vyhodnocení výsledků podpory sociálních inovací v PO 3 OPZ. Jedním z cílů zakázky stanovených zadavatelem je zodpovědět, zda je u vybraného projektu při současné podobě nastavení inovačních výzev v rámci Operačního programu Zaměstnanost a se současnými dostupnými daty reálně možné Analýzu nákladů a přínosů realizovat, případně jaký typ dat je pro naplnění stanovených výzkumných cílů potřeba. V rámci zakázky by mělo dojít nejen k tomuto zhodnocení proveditelnosti a využitelnosti Analýzy nákladů a přínosů u vybraného projektu, ale také k identifikaci problémů a rizik při realizaci Analýzy nákladů a přínosů, spolu s definováním případných doporučení pro minimalizaci těchto rizik. Pokud se Analýza nákladů a přínosů ukáže u vybraného projektu jako proveditelná, bude dalším cílem zakázky zjistit, jaké efekty přináší daný projekt. V rámci zakázky by u daného projektu mělo dojít k změření ekonomického dopadu intervence ke sledování a vyčíslení finančních nákladů a výnosů spjatých s realizací projektu spolu se zhodnocením skutečných efektů projektu/inovace pro celou společnost (přímých i nepřímých).

Operační program Operační program Zaměstnanost
Druh evaluace ex-post
Rok ukončení 2022
Programové období 2014–2020
V rámci VZMR došlo k zodpovězení výzkumné otázky, zda je u vybraných projektů reálně možné Analýzu nákladů a přínosů realizovat. V rámci zakázky došlo nejen k zhodnocení proveditelnosti a využitelnosti CBA, ale také k identifikaci problémů a rizik při realizaci, spolu s definováním doporučení pro jejich minimalizaci. U projektu Cochemský model výsledky analýzy ukázaly, že komplexní CBA není možné realizovat, jelikož data pro klíčové dopady intervence nebyla sbírána. Ideální evaluace by se opírala o dlouhodobý výzkum dospívání dětí, jenž by umožnil sledovat cílovou skupinu v dlouhém časovém období. U projektu Společně na Svobodu výsledky první fáze analýzy ukázaly, že komplexní CBA není možné realizovat, přestože mnohé aspekty komplexní CBA byly splněny. Slabinu představuje design experimentu kvůli nenáhodnému rozdělení cílové skupiny a malému vzorku. Dalším cílem zakázky bylo zjistit, jaké efekty přináší daný projekt, v ideálním případě skrze změření ekonomického dopadu intervence ke sledování a vyčíslení finančních nákladů a výnosů spjatých s realizací projektu spolu se zhodnocením skutečných efektů inovace pro celou společnost (přímých i nepřímých). V případě projektu Cochem bylo provedeno několik expertních odhadů, které se zaměřily na vybrané dopady: úspory časových kapacit sociálních pracovníků a úspory na straně soudu. Jedná se však o velmi dílčí odhady, na základě kterých nelze hodnotit celkové přínosy dané intervence, ani je nelze spolehlivě využít pro odhad dopadů při škálování. U projektu SnS byly zpřesněny výpočty nákladovosti trestné činnosti a recidivy, zejména zahrnutím dalších položek jako nehmotné škody. Konkrétně byly vyčísleny dvě stínové ceny, celkové společenské náklady trestného činu, o kterém nejsou dostupné žádné další informace, a trestného činu, po kterém následuje nepodmínečné odsouzení k VTOS. K finálnímu výpočtu a porovnání přínosů a nákladů v analýze nedošlo z důvodu nespolehlivosti naměřeného rozdílu v recidivě mezi KS a IS.

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena