Analýza výzev OP VK uskutečněných v roce 2008

Cílem evaluace bylo zjistit, o která témata OP VK byl v rámci prvních výzev největší zájem.

Operační program Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Druh evaluace on-going
Rok ukončení 2009
Programové období 2007–2013
Cílem projektu bylo formulovat zjištění, o která témata OP VK byl v rámci prvních výzev největší zájem a o která naopak žadatelé jevili zájem minimální. Analýza měla přispět k vytipování nejčastějších nedostatků v projektových žádostech a přispět tak k nastavení opatření ze strany ŘO pro jejich budoucí eliminaci. Analýza obsahuje následující oblasti:• Sledování žadatele v jednotlivých tématech výzev (NNO, ZŠ, VŠ…)• Zaměření projektů dle oblastí podpor (převis x nízký zájem)• Témata výzev, o které nebyl zájem, či byl minimální• Témata, kde byl zájem vysoký a bylo v nich schváleno nejvíce projektů • Míra zaměření projektu na priority OP VK (tj. mj. ICT, cizí jazyky, technické a přírodovědné obory, čtenářská gramotnost), a horizontální témata (rovné příležitosti a EVVO)• Sledování místa realizace projektů dle krajů (které kraje realizují více projektů, které méně)• Typizace (specifika) problémů dle typů žadatele (např. s jakými problémy se nejčastěji potýkali NNO, ZŠ, SŠ, VŠ.)• Nejčastější témata pro konzultace (osobní, telefonické, písemné). Nejčastější důvody vyřazování projektů při hodnocení přijatelnosti• Nejčastější důvody/problémy, pro které hodnotitelé snižovali bodové ohodnocení.

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena