Analýza stavu implementace a návrh finančních realokací

Zhodnocení čerpání finančních prostředků v rámci jednotlivých prioritních os OP VK a formulace doporučení a jejich zdůvodnění pro případný přesun alokovaných finančních prostředků mezi prioritními osami.

Operační program Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Druh evaluace ad-hoc
Tematické zaměření evaluace řízení a implementace
Rok ukončení 2011
Programové období 2007–2013
Obecným cílem analýzy bylo zhodnocení čerpání finančních prostředků v rámci jednotlivých prioritních os Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (dále jen OP VK) a formulace doporučení a jejich zdůvodnění pro případný přesun alokovaných finančních prostředků mezi prioritními osami (oblastmi podpory). Řešení studie směřovalo k dosažení následujících výstupů: 1. Analýzy dosaženého věcného a finančního pokroku v implementaci OP VK. 2. Vyhodnocení čerpání finančních prostředků ve vztahu k věcnému pokroku a poptávce a struktuře žadatelů OP VK v rámci jednotlivých prioritních os s důrazem na prioritní osu 1 – Počáteční vzdělávání a prioritní osu 3 – Další vzdělávání. 3. Formulace zdůvodnění potřeby realokace finančních prostředků mezi prioritními osami OP VK. 4. Formulace doporučení pro případnou úpravu cílových hodnot relevantních monitorovacích indikátorů v rámci indikátorové soustavy OP VK a prioritních os (resp. oblastí podpory).

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena