Veřejná podpora

Pravidla EU pro veřejnou podporu jsou upravena v článcích 107 až 109 Smlouvy o fungování Evropské unie. Podle článku 107 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie podpory poskytované v jakékoli formě státem nebo ze státních prostředků, které narušují nebo mohou narušit hospodářskou soutěž tím, že zvýhodňují určité podniky nebo určitá odvětví výroby, jsou, pokud ovlivňují obchod mezi členskými státy, neslučitelné s vnitřním trhem, nestanoví-li Smlouvy jinak. Evropská legislativa však připouští dále uvedené výjimky z obecného zákazu veřejné podpory.
 

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena