Implementace soustavy Natura 2000 v Moravskoslezském kraji, 2. vlna

Programové období: 2014-2020
Region: Moravskoslezský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Operační program Životní prostředí
Příjemce: Moravskoslezský kraj
Registrační číslo: CZ.05.4.27/0.0/0.0/15_010/0000160
Zahájení projektu: 29. 4. 2016
Předpokládané datum ukončení: 31. 5. 2020
Téma projektu: Životní prostředí a klimatické změny

Informace o projektu

Ochrana evropsky významných lokalit (EVL) na území Moravskoslezského kraje, dle doplněného národního seznamu, stanoveného nařízením vlády č. 318/2013 Sb. Pro lokality, které budou vyhlašovány za zvláště chráněná území (ZChÚ), se v rámci projektu pořídí inventarizační průzkumy, plány péče, geodetické podklady a budou označeny v terénu. Lokality, které byly vyhlášené nařízením vlády č. 208/2012 Sb. (základní ochrana), budou označeny v terénu v souladu s vyhláškou.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 868 474,75 Kč
Veřejné zdroje ČR: 153 260,25 Kč
 
Celková částka: 1 021 735,00 Kč

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena