Hloubení tůní na vhodných místech ORP Jeseník 1.

Programové období: 2014-2020
Evropský fond: ERDF
Operační program: Operační program Životní prostředí
Příjemce: Silezika
Registrační číslo: CZ.05.4.27/0.0/0.0/17_059/0006189
Zahájení projektu: 16. 3. 2018
Ukončení projektu: 31. 12. 2018

Informace o projektu

V průběhu projektu bude vybudována síť 60 drobných vodních ploch v 20 lokalitách, vhodných k reprodukci obojživelníků a dalších organismů vázaných na vodní prostředí. Místa k realizaci opatření byla vybrána na základě dlouhodobého regionálního monitoringu obojživelníků, v návaznosti na již realizovaná opatření a po zohlednění aktuálního stavu biotopů. Hlavním cílem projektu je zachovat a posílit lokální populace ohrožených druhů živočichů a posílit komunikaci mezi lokálními populacemi.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 4 349 701,28
 
Celková částka: 4 349 701,00

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena