Intenzifikace systému sběru BRKO Obec Hudčice

Programové období: 2014-2020
Region: Středočeský kraj
Evropský fond: CF
Operační program: Operační program Životní prostředí
Příjemce: Obec Hudčice
Registrační číslo: CZ.05.3.29/0.0/0.0/16_041/0003027
Zahájení projektu: 3. 4. 2018
Ukončení projektu: 29. 11. 2018
Téma projektu: Životní prostředí a klimatické změny

Informace o projektu

Předkládaný projekt je zaměřen na zavedení, resp. intenzifikaci systému sběru biologicky rozložitelného komunálního odpadu (BRKO). Cílem projektu je zkvalitnění služeb v oblasti odpadového hospodářství se zaměřením na BRKO. Realizací projektu dojde k doplnění technologie ke sběru bioodpadů a k následnému zpracování separovaného bioodpadu v zařízení určeném k využívání odpadů.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 855 866,27 Kč
Veřejné zdroje ČR: 151 035,23 Kč
 
Celková částka: 1 006 902,00 Kč

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena