Kanalizace a ČOV Pchery - 2. etapa

Programové období: 2014-2020
Evropský fond: CF
Operační program: Operační program Životní prostředí
Příjemce: Obec Pchery
Registrační číslo: CZ.05.1.30/0.0/0.0/16_042/0004741
Zahájení projektu: 15. 11. 2017
Ukončení projektu: 31. 10. 2018

Informace o projektu

Realizací projektu dojde k dokončení splaškové kanalizační sítě v obce Pchery. Stávající ČOV je postavena na pozemku č. 1250/2, který je ve vlastnictví obce Pchery. Dokladem ke zdůvodnění projektu je předaná projektová dokumentace, která vysvětluje zejména vystrojení druhé linky ČOV a zvýšení kapacity ČOV ze současných 1000 EO a konečných 2000 EO. Zároveň bude novými kanalizačními řady přivedeno znečištění od 927 EO a tím bude dokončeno odkanalizování obce Pchery.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 52 419 403,42
Veřejné zdroje ČR: 9 250 482,96
 
Celková částka: 82 226 515,00

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena