Intenzifikace ČOV Mukařov

Programové období: 2014-2020
Region: Středočeský kraj
Evropský fond: CF
Operační program: Operační program Životní prostředí
Příjemce: Obec Mukařov
Registrační číslo: CZ.05.1.30/0.0/0.0/15_021/0001383
Zahájení projektu: 12. 9. 2016
Ukončení projektu: 27. 6. 2019
Téma projektu: Životní prostředí a klimatické změny

Informace o projektu

Předmětem projektu je dostavba objektu mechanického předčištění odpadních vod, objektu lapáku písku a čerpací stanice, objektu měření průtoku pro stávající biologickou čistírnu odpadních vod v obci Mukařov. Nutnost navrhovaných opatření je vyvolána skutečností z provozních podmínek, kdy stávající ČOV s předřazenou čerpací stanicí není nijak ochráněna před pevnými nečistotami a pískem. Provedením navrhovaných opatření dojde k navýšení kapacity ČOV o cca 100EO na celkových 800EO.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 2 429 228,67 Kč
Veřejné zdroje ČR: 428 687,42 Kč
 
Celková částka: 3 810 555,00 Kč

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena