Analýza oblastí s významným povodňovým rizikem v územní působnosti státního podniku Povodí Vltavy včetně návrhů možných protipovodňových opatření (podklad k Plánu pro zvládání povodňových rizik v povodí Labe)

Programové období: 2014-2020
Region: Hlavní město Praha
Evropský fond: CF
Operační program: Operační program Životní prostředí
Příjemce: Povodí Vltavy, státní podnik
Registrační číslo: CZ.05.1.24/0.0/0.0/17_064/0005368
Zahájení projektu: 7. 6. 2018
Předpokládané datum ukončení: 31. 7. 2022
Téma projektu: Životní prostředí a klimatické změny

Informace o projektu

Podklady pro 2. plánovací období podle Povodňové směrnice - aktualizace map povodňového nebezpečí a povodňových rizik pro oblasti s významným povodňovým rizikem v dílčích povodí Horní Vltavy, Berounky a Dolní Vltavy zpracování nových map v nově vymezených OsVPR, návrhy efektivních opatření a jejich předjednání s dotčenými subjekty. Součástí je zpracování Dokumentací oblastí s významným povodňovým rizikem, které jsou hlavním podkladem pro zpracování samotných plánů pro zvládání povodňových rizik.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 29 940 874,30 Kč
Veřejné zdroje ČR: 5 283 683,70 Kč
 
Celková částka: 35 224 558,00 Kč

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena