Jste zde: Úvodní strana > OPTP 2007-2013

Operační program Technická pomoc 2007-2013

Operační program Technická pomoc (OPTP) je určen k podpoře jednotného přístupu na národní úrovni pro zajištění aktivit efektivního řízení, kontroly, sledování a vyhodnocování realizace Národního strategického referenčního rámce (NSRR), který zastřešuje aktivity politiky hospodářské a sociální soudržnosti v ČR v letech 2007-2013.

Kdo může žádat o podporu?

Ministerstvo pro místní rozvoj (odbor řízení a koordinace NSRR, odbor publicity EU, odbor správy monitorovacího systému, odbor Řídícího orgánu OPTP, oddělení vzdělávání NSRR, odbor evropských záležitostí), Ministerstvo financí (Platební a certifikační orgán, Auditní orgán, AFCOS), příslušné orgány zajišťující funkce pověřených auditních subjektů a Centrum pro regionální rozvoj ČR.

Kdo má OPTP na starosti?

Řídícím orgánem OPTP je Ministerstvo pro místní rozvoj ČR - odbor Řídicího orgánu Operačního programu Technická pomoc.

Jak je OPTP financován?

OPTP je financován z Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF).
 

OPTP spadá mezi vícecílové tematické operační programy. Větší část programu je financována z prostředků cíle Konvergence, menší část z prostředků cíle Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost. Pro oba cíle je z fondů EU a ze státního rozpočtu vyčleněno celkem 0,229 mld. €.

OPTP doplňuje ostatní operační programy, které mají pro své efektivní řízení také prostředky na technickou pomoc. OPTP jim poskytuje technickou podporu na centrální úrovni, zajišťuje koordinovaný přístup při řízení operačních programů a zabezpečuje realizaci aktivit souvisejících s řízením operačních programů s přesahem napříč všemi operačními programy, například zajištění publicity fondů EU nebo vzdělávání implementačních struktur na národní úrovni a u horizontálních témat.

Jaké projekty jsou z OPTP financovány?

OPTP tvoří 8 prioritních os, čtyři jsou určeny pro cíl Konvergence a čtyři pro Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost. Všechny tyto prioritní osy jsou rozděleny do totožných oblastí podpory vymezujících, jaké typy aktivit mohou být v rámci příslušné oblasti podpory podpořeny.

Technická pomoc implementace NSRR pro cíl Konvergence
Na cíl 1 je z fondů EU a ze státního rozpočtu vyčleněno celkem 225,6 mil. €, tj. 98,41 % OPTP.
 

Technická pomoc implementace NSRR pro cíl Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost
Na cíl 2 je z fondů EU a ze státního rozpočtu vyčleněno celkem 3,6 mil. €, tj. 1,59 % OPTP.