Jste zde: Úvodní strana > Fondy EU v ČR > Programové období 2014-2020 > Programy > Program Interreg CENTRAL EUROPE

Program nadnárodní spolupráce Interreg CENTRAL EUROPE

Program spolupráce Interreg CENTRAL EUROPE navazuje na operační program nadnárodní spolupráce Střední Evropa tzv. Central Europe realizovaný v minulém programovém období 2007-2013. Zasahuje na území 9 států: Rakousko (celá země), Česká republika (celá země), Německo (regiony Bádensko-Württembersko, Bavorsko, Berlín, Braniborsko, Meklenbursko-Přední Pomořansko, Sasko, Sasko-Anhaltsko), Maďarsko (celá země), Itálie (Emilia-Romagna, Furlandsko-Julské Benátsko, Ligurie, Lombardie, Piemont, autonomní provincie Bolzano, autonomní provincie Trento, Valle d'Aosta a Benátsko), Polsko (celá země), Slovenská republika (celá země), Slovinsko (celá země) a Chorvatsko (celá země).

Strategie programu se zaměřuje na výzvy, potřeby a potenciál na nadnárodní úrovni, tj. cílem je řešení společných problémů nadnárodního významu. Do projektů se mohou zapojit subjekty z veřejného i soukromého sektoru, dle příručky pro žadatele (Application Manual). Projekty jsou pro projektové partnery z České republiky nadále spolufinancovány z ERDF (EFRR) do výše 85% způsobilých výdajů. 
 
Ze závěrů početných diskusí s odbornou veřejností na nadnárodní úrovni, národních konzultací v členských zemích a jednání zástupců členských států k obsahovému zaměření vyplynula následující témata, které mohou podporu z ERDF získat:

Prioritní osa 1     

Spolupráce v oblasti inovací s cílem zvýšit konkurenceschopnost Střední Evropy
1.1 Zlepšit udržitelné vazby mezi aktéry systémů inovací pro posílení regionální inovační kapacity ve střední Evropě
1.2 Zlepšit znalosti a podnikatelské dovednosti s cílem podpořit hospodářské a sociální inovace ve středoevropských regionech

Prioritní osa 2    

Spolupráce v oblasti nízkouhlíkových strategií ve Střední Evropě
2.1 Vytvářet a realizovat řešení zaměřená na zvýšení energetické účinnosti a využívání energie z obnovitelných zdrojů ve veřejné infrastruktuře
2.2 Zlepšit územně založené strategie nízkouhlíkového energetického plánování a politiky přispívající ke zmírňování klimatických změn
2.3 Zvýšit kapacity pro plánování mobility ve funkčních městských oblastech s cílem snížit emise CO2

Prioritní osa 3    

Spolupráce v oblasti přírodních a kulturních zdrojů pro udržitelný růst ve Střední Evropě
3.1 Rozvíjet kapacity pro integrované řízení ochrany životního prostředí s cílem zajistit ochranu a udržitelné využívání přírodního dědictví a zdrojů
3.2 Rozvíjet kapacity pro udržitelné využívání kulturního dědictví a zdrojů
3.3 Zlepšit řízení životního prostředí funkčních městských oblastí s cílem vytvořit z nich místa, kde se bude lépe žít

Prioritní osa 4   

Spolupráce v oblasti dopravy s cílem zajistit lepší spojení ve Střední Evropě
4.1 Zlepšit plánování a koordinaci systémů regionální osobní dopravy s cílem zajistit lepší napojení na vnitrostátní a evropské dopravní sítě
4.2 Zlepšit koordinaci mezi subjekty působícími v oblasti nákladní dopravy s cílem zvýšit využití ekologických multimodálních dopravních řešení
 

Řízením programu je, stejně jako u minulého programu, pověřeno Město Vídeň a současně pokračuje národní koordinace na území jednotlivých členských států (pro ČR – viz zveřejněný Kontakt). Administrativní a technickou podporu pro program nadále zajišťuje Společný sekretariát se sídlem ve Vídni. Tyto instituce se nejvýrazněji podílely na přípravě programu; intenzivně byly zapojeny i členské státy, relevantní instituce a odborná či širší veřejnost. 

Příprava návrhu programu spolupráce probíhala původně pod názvem CENTRAL EUROPE 2020 již od r. 2012 s tím, že jednotlivé oddíly a přílohy návrhu byly postupně dopracovávány. 
Finální návrh byl Evropskou komisí schválen 16. prosince 2014 (aktuální anglická verze je v kategorii Programový dokument).


3. výzva Interreg CENTRAL EUROPE bude vyhlášena 21. září 2017. Aktuální dokumenty je potřeba sledovat přímo na webstránce programu    .

Zájemcům o program je umožněno zapojit se do tzv. CENTRAL  Community a také PROJECT IDEAS database. S pomocí těchto databází lze vyhledávat kontakty na uchazeče, prezentovat vlastní projektové záměry včetně uvedení očekávaného cíle s již získanými partnery, anebo takto "oslovit" další vhodné projektové partnery. Využít je tedy mohou potenciální vedoucí a projektoví partneři, ale i tvůrci projektové myšlenky. 
 

Novinky

22.03.2017 - Členové Monitorovacího výboru programu Interreg CENTRAL EUROPE se domluvili na tom, že následující tj. 3. výzva bude vyhlášena 21. září 2017. Finanční podporu bude možné získat na nadnárodní spolupráci v oblasti ...

22.03.2017 - Minulý týden se v Praze konalo zasedání Monitorovacího výboru programu Interreg CENTRAL EUROPE, kde byly schváleny projekty 2. výzvy

01.03.2017 - Došlo k aktualizaci Pokynů pro příjemce ke kontrole u programů Interreg Central Europe, Interreg Danube a Interreg Europe k 1. 3. 2017.

11.01.2017 - Upozornění se týká českých partnerů zapojených v projektech programu Interreg CENTRAL EUROPE.

31.05.2016 - Dne 23. 6. 2016 proběhne v Praze finanční seminář pro příjemce z 1. výzvy programu Interreg CENTRAL EUROPE.

Program Interreg CENTRAL EUROPE

Základní informace

Kontakt

Ministerstvo pro místní rozvoj
Odbor evropské územní spolupráce
Oddělení mezinárodních územních vazeb
Koordinátor příprav a realizace Interreg CENTRAL EUROPE 2020 v ČR
Staroměstské nám. 6
110 15 Praha 1
Pracoviště: Letenská 119/3 
Tel: 224 862 213, 224 862 260
nadnarodni@mmr.cz
www.interreg-central.eu