Malá vodní nádrž Vlčínek

Programové období: 2014-2020
Region: Královéhradecký kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Operační program Životní prostředí
Příjemce: Lesy České republiky, s.p.
Registrační číslo: CZ.05.4.27/0.0/0.0/18_093/0008028
Zahájení projektu: 3. 9. 2018
Předpokládané datum ukončení: 31. 8. 2020
Téma projektu: Životní prostředí a klimatické změny

Informace o projektu

Projekt řeší komplexní opatření vedoucí k péči o vodní prvek a mokřadní biotop, který je biotopem zvláště chráněných a vzácných druhů a jejich biotopy. Lokalita je významný krajinný prvkem. Vhodnými zásahy a hospodařením ve vodní nádrži a ostatních zahrnutých porostech je nutné zajistit stabilitu a biodiverzitu biotopu. Cílem projektu je zajištění optimálního stavu lokality, tj. obnova technických objektů nádrže, které zajistí akumulaci a retenci vod při zachováním požadavků na ochranu ŽP.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 926 073,00 Kč
Veřejné zdroje ČR: 617 382,00 Kč
 
Celková částka: 1 543 455,00 Kč

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena