Nakládání s odpadem ve městě Pohořelice

Programové období: 2014-2020
Region: Jihomoravský kraj
Evropský fond: CF
Operační program: Operační program Životní prostředí
Příjemce: Město Pohořelice
Registrační číslo: CZ.05.3.29/0.0/0.0/15_005/0000692
Zahájení projektu: 15. 8. 2016
Ukončení projektu: 30. 6. 2017
Téma projektu: Životní prostředí a klimatické změny

Informace o projektu

Předkládaný projekt pro nakládání s odpadem řeší zavedení kompletního systému nakládání s tříděným odpadem a bioodpadem ve městě Pohořelice (Katastrální území: Pohořelice nad Jihlavou (724 866), Nová Ves u Pohořelic (705 667), Smolín (751 090)) tím, že umístí sběrné nádoby na tyto odpady přímo v domácnostech jednotlivých občanů a na veřejných místech a tím maximalizuje množství vytříděného odpadu určeného k dalšímu materiálovému zpracování.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 2 816 560,85 Kč
Veřejné zdroje ČR: 497 040,15 Kč
 
Celková částka: 3 313 601,00 Kč

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena